Podrobné podmienky a ceny  služieb závisia od konkrétnej dohody s jednotlivými klientmi na základe ich špecifických požiadaviek.

Cenová kalkulácia za preloženie textu vychádza buď z ceny za jedno zdrojové slovo (u mňa momentálne od 0,04-0,055 € v závislosti na smere prekladu, náročnosti/odbornosti textu,  jeho dĺžke, požadovanom termíne dodania, atď), alebo ceny za normostranu výsledného textu ( aktuálne 9,00 -11,50 €  s ohľadom na kritériá spomenuté vyššie), pričom za normostranu podľa normy Európskej únie považujem 1500 znakov bez medzier (touto normou sa riadi aj Slovenská asociácia prekladateľov).